සිප් සයුරෙහි සැඟ වී ගිය නේක වූ වර්ණයෙන් දිදුලන  මිණිකැට සොයා එවන් වූ මිණිකැට ඔපවත් කරනු වස් දරන්නා වූ ප්‍රයත්නයක හුදෙක් තතු ගැළපුමකට පමණක් අවැසි නොවූ මනුසත් බවේ තවත් එක් නිම්තෙරකි මේ…

Continue reading “පස්සර පොත් පත් බෙදා දීම හා සාමාන්‍ය පෙළ සම්මන්ත්‍රණය”

Advertisements